Voorwaarden

ART.1:
 
1.1
De navolgende voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk
Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van
Hoefsmeden, alsmede haar leden.
 
1.2
In het navolgende wordt onder “hoefsmeden” verstaan, leden van de Nederlandse Vereniging van
Hoefsmeden, die in de uitoefening van hun ambacht of bedrijf verklaard hebben de onderhavige algemene
voorwaarden te hanteren.
 
1.3
In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met de Hoefsmid contracterende
partij.
 
ART. 2: TOEPASSELIJKHEID
 
2.1
Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten, waaronder die van koop en
verkoop of aanneming van werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder de
toepasselijkheid verklaring van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij.
 
ART.3: OFFERTES
 
3.1
Alle door de Hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de Hoefsmid schriftelijk
eenduidig te kennen heeft gegeven dat het aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te worden
beschouwd.
 
3.2
Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitvoering
door de Hoefsmid van hoefbeslag en/of -verzorging zal de overeenkomst steeds geacht worden een
inspanningsverbintenis te zijn.
 
ART.4: LEVERTIJD
 
4.1
Indien sprake is van de levering van goederen aan de wederpartij door de Hoefsmid in het kader van enige
terzake gesloten overeenkomst, wordt onder levertijd  verstaan de in de overeenkomst bepaalde
termijn waarbinnen goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, moeten worden afgeleverd. De
levertijd vangt niet eerder aan dan nadat door de Hoefsmid zijn ontvangen de juridisch bindende
overeenkomst met de wederpartij, alsmede alle in verband met de gesloten overeenkomst door derden aan
te leveren materialen en gegevens, waaronder grond- en hulpstoffen.
 
4.2
De in lid 1en lid 4 genoemde termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve de Hoefsmid
schriftelijk in gebreke te stellen.
 
4.3.
De Hoefsmid houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als
gevolg van vertraging in de toelevering aan de Hoefsmid door derden, redelijkerwijs noodzakelijk is.
 
4.4 .
Indien er sprake is van aanneming van werk, waaronder nadrukkelijk begrepen het uitvoeren van
hoefbeslag en- verzorging, zal de levertermijn steeds in overleg met de wederpartij worden vastgesteld.
 
ART.5:
 
5.1
De Hoefsmid is uitdrukkelijk bevoegd de leveringstermijn te verlengen met een termijn gelijk aan de
vertraging als ge-volg van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij dienen te
komen, dan wel het gevolg van over-macht zijn, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden
te zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Hoefsmid om ingevolge verwijtbare handelingen van de
wederpartij, vergoeding van de door de Hoefsmid geleden schade te vorderen.
 
5.2.
Voor risico van de wederpartij komen en ieder geval de gevolgen van vertragingen in de (op) levering,
indien zulks te wijten valt aan onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de Hoefsmid of
derden, waaronder de wederpartij, ontdekken van gebreken in het paard.
 
ART.6: OPLEVERING
 
6.1
Oplevering van het door de Hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden door de gereedmelding door de
Hoefsmid aan de wederpartij, dan wel aan diens gemachtigde. Oplevering kan ook geschieden door
handelingen van de Hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan worden afgeleid.
 
ART.7: UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN
 
7.1
Bij de uitvoering der werkzaamheden is de wederpartij gehouden zorg te dragen voor een werkplek en
omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel de Hoefsmid alsook het te behandelen
paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgen.
 
7.2
De wederpartij dient te zorgen voor de werkzaamheden noodzakelijke hulpkrachten, elektrische energie,
water, e.d.
 
7.3
Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verband
houdend met de aard van het paard en/of de hoeven, dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar de
werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van
dierenartsen indien de zelfs assistentie door de Hoefsmid geraden wordt geacht.
 
ART.8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 
8.1
De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop de hoefsmid een beroep kan doen te
respecteren. Alle in- formatie, in welke vorm dan ook, welke de wederpartij als gevolg van enige
overeenkomst met de Hoefsmid ter kennis komt, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij dergelijke
informatie reeds als algemeen bekend dient te worden beschouwd.
 
8.2
De Hoefsmid behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van de
hoefsmid, ook nadat kosten aan de wederpartij zijn doorberekend, en mogen zonder zijn schriftelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze gebruikt.
 
ART.9: GARANTIE
 
9.1
Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te
vermijden zijn, dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de
wederpartij dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief
onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de
betreffende overeenkomst.
 
9.2
De Hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde werk voor het doel waarvoor de
wederpartij deze bestemt, tenzij de Hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft
gegarandeerd, of dit redelijkerwijs moet worden aangenomen.
 
9.3
Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de Hoefsmid in voor de deugdelijkheid
van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een
en ander in dier voege, dat door de Hoefsmid nimmer meer garantie verplichtingen worden aangegaan dan
de garantie verplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens
de Hoefsmid verplicht heeft.
 
9.4
Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van
de behandelend hoefsmid, dient ter zake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het
herstel geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de Hoefsmid na bestudering van de
gebreken in het werk, of het geleverde goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie
verplichting heeft erkend.
 
9.5
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige -behandeling en -onjuist onderhoud, of
gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen
buiten iedere garantie.
 
9.6
De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de Hoefsmid is
dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede
wordt verstaan letselschade en gevolg schade.
 
9.7
 
Het beweerdelijk niet nakomen door de Hoefsmid van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij
niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de Hoefsmid gesloten overeenkomst.
 
ART.10: RECLAMES
 
10.1
Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij
de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de Hoefsmid, dan wel -als geen keuring bij
oplevering plaatsvindt- binnen 48 uren na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak
tegen de Hoefsmid ter zake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door de wederpartij
gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van
de wederpartij.
 
10.2
Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke
Hoefsmid vervalt.
 
10.3
De wederpartij is niet bevoegd op enige aan de Hoefsmid toekomende som, ter voldoening aan een door de
Hoefsmid toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
 
ART.11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
11.1
De Hoefsmid behoudt zich de eigendom van de goederen en/of materialen voor, totdat de wederpartij de
koopsom, met alle,-ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins- bijkomende kosten heeft voldaan,
of daarvoor afdoende zekerheid, zulks ter beoordeling van de Hoefsmid, heeft gesteld.
 
11.2
Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van enig aan de
Hoefsmid toekomend recht op retentie.
 
11.3
De wederpartij is gehouden de Hoefsmid onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke
maatregelen van derden, verband houdende met de goederen die ingevolge dit artikel eigendom van de
Hoefsmid zijn.
 
ART.12: BETALING
 
12.1
Betaling dient te geschieden netto a contant onmiddellijk na oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij deelleveringen zal de wederpartij deze, pro rato aan het geleverde, netto a contant
dienen te voldoen aan de Hoefsmid.
 
12.2
 
Indien er gerede twijfel bij de Hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de
Hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, danwel de uitvoering van het werk uit te
stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor
de door de Hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade.
 
ART.13:
 
13.1
Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige
kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling door de wederpartij zal
deze aansprakelijk worden gehouden.
 
13.2
Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een interest van 15 % per jaar, ingaande een
maand na de factuur datum, waarbij een gedeelte van een maand zal hebben te gelden als een volle
maand..
 
13.3
Vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontslaat de wederpartij niet van de verplichting om overige door
de hoefsmid geleden schade aan de Hoefsmid te vergoeden, voorzover de Hoefsmid op deze vergoeding
rechtens aanspraak kan maken.
 
13.4
Bij door de Hoefsmid geconstateerde wanbetaling door de wederpartij is de Hoefsmid uitdrukkelijk bevoegd
van deze wanbetaling melding te maken bij het bestuur van de Nederlandse vereniging van hoefsmeden.
 
ART.14: ONTBINDING
 
14.1
Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, behoudt de Hoefsmid zich het recht
voor de lopende overeenkomsten tussen de Hoefsmid en de wederpartij als ontbonden te beschouwen,
ongeacht of aan de overeenkomst en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop, zulks
naar oordeel van de Hoefsmid de veiligheid en welzijn van hemzelf, dan wel het paard niet (langer) kan
worden gegarandeerd. Tevens is de Hoefsmid bevoegd gesloten overeenkomsten als ontbonden te
beschouwen indien de wederpartij nalatig is in de nakoming van met de Hoefsmid gesloten
overeenkomsten.
 
14.2
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij blijft
aansprakelijk voor alle door de Hoefsmid ter zake geleden schade.
 
ART.15: AANSPRAKELIJKHEID
 
15.1
Onverminderd het gestelde in art.9-10 wordt door de Hoefsmid geen enkele aansprakelijkheid aanvaard
voor schade aan door hem geleverde, ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, dan wel
andersoortige schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct of indirect oorzaak
vinden in door of namens de Hoefsmid verrichtte handelingen.
 
15.2
Indien en voorzover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als
onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal
het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe de Hoefsmid zijn
aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die
voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet doormiddel van een verzekeringsovereenkomst is af te
dekken, accepteert de Hoefsmid geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of
grove schuld van de Hoefsmid.
 
15.3
De weder partij is gehouden de Hoefsmid te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van
aanspraken of schadevergoedingen, welke derde ten laste van de Hoefsmid mochten maken in verband
met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens,
materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan de Hoefsmid door
of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven.
 
ART. 16:
 
16.1
Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, is noch wijziging noch annulering noch
ontbinding van een gesloten overeenkomst mogelijk, tenzij de uitvoering van een gesloten overeenkomst
door de Hoefsmid onmogelijk of bezwaarlijk wordt ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient in
ieder geval te worden verstaan het bestaan en/of het ontstaan van omstandigheden, op welke wijze ook,
waardoor de veiligheid en/of het welzijn van de Hoefsmid, dan wel het te behandelen paard en/of derden
niet (langer) gegarandeerd kan worden.
 
ART.17: GESCHILLEN
 
17.1
Op alle geschillen deze algemene voorwaarden of tussen de Hoefsmid en de wederpartij gesloten
overeenkomsten betreffende, is het Nederlandse recht van toepassing.
 
17.2
Deze geschillen zullen worden beslist door de daartoe bevoegde rechter, zulks met inbegrip van een
arbitragecommissie, indien de beslechting van eventuele geschillen door de Hoefsmid en de wederpartij is
of wordt overeengekomen.
 
17.3
Zowel de Hoefsmid als de wederpartij zijn bevoegd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Hoefsmeden aan te wijzen personen om advies te vragen ter beslechting van tussen de Hoefsmid en de
wederpartij ontstane geschillen.
 
ART.18:
 
18.1
In het geval van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel
geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op
een wijze die zowel het belang van de Hoefsmid bij de bepaling, als het belang van de individuele
wederpartij in acht neemt.
 
18.2
In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval
als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks de
validiteit van de overige bepalingen niet aantasten